Algemene voorwaarden van Ticketfestival te Peize, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78431719. 

Bij ieder gebruik van de Ticketfestival zijn deze algemene voorwaarden van Ticketfestival (hierna: deze “Algemene Voorwaarden”) van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling op www.ticketfestival.nl, zoals hierna gedefinieerd, of door het aanmaken en verkopen van een evenement via de Ticketshop op www.ticketfestival.nl, of indien Opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst sluit met Ticketfestival verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze Algemene voorwaarden zijn of ter hand gesteld of raadpleegbaar op www.ticketfestival.nl 

 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Ticketfestival: de onderneming gevestigd te Hoofdstraat 25, 9321 CD Peize; 
 • Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens Ticketfestival geleverde diensten of zaken;  
 • Ticketshop: het door Ticketfestival ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;  
 • Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtgever en Ticketfestival gesloten schriftelijke overeenkomst ter zake het gebruik van de Ticketshop alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;  
 • Opdracht: de door Opdrachtgever gegeven opdracht aan Ticketfestival ter zake het gebruik van de Ticketshop; 
 • Algemene Voorwaarden: de op de Opdracht en/of de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ticketfestival, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;  
 • Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Ticketshop wordt verkocht; 
 • Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;  
 • Partijen: Ticketfestival en Opdrachtgever, ieder afzonderlijk te noemen Partij. 
   

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere Overeenkomst en iedere Opdracht tussen Ticketfestival en Opdrachtgever waarop Ticketfestival deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend indien beide Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ticketfestival voor de uitvoering waarvan derden door of namens Ticketfestival dienen te worden betrokken. 

 1. De Overeenkomst tussen Ticketfestival en Opdrachtgever wordt gevormd door een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten (verder “Overeenkomst”) en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie. 

3. Offerte fase 

3.1. Het uitbrengen van een offerte en de aanvaarding van de opdracht geschiedt op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle relevante en essentiële aan hem bekende informatie heeft verstrekt. Mocht na de aanvang van de Overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan Opdrachtgever ter kennis komen dan zal cliënte deze onverwijld aan Ticketfestival verstrekken en voorts zal Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde medewerking verlenen. Ticketfestival zal bij de door haar te verrichten leveranties en uit te voeren werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 

3.2. Alle door Ticketfestival uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan Opdrachtgever op offerte noch aanbod een beroep doen. Ticketfestival kan niet aan haar offerte c.q. gedane aanbod door Opdrachtgever worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. Ticketshopwww.ticketfestival.nl 

4.1. Ticketfestival biedt Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de online Ticketshop voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers voor door Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords. 

4.2. Ticketfestival verleent Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Ticketshop indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is. 

4.3. De Ticketshop wordt door en voor rekening van Ticketfestival beheerd en onderhouden. 

4.4. Ticketfestival stelt Opdrachtgever in voorkomend geval – uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van de Ticketshop ter beschikking. 

4.5. Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketshop, waarbij Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Ticketfestival is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Ticketfestival en een Gebruiker. 

5. Betalingen Tickets 

5.1. Niettegenstaande artikel 4.5 geschieden alle betalingen door Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via de Ticketshop – op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van Opdrachtgever aan Ticketfestival – op de bankrekening van Ticketfestival. 

5.2. De door Gebruikers gedane en door Ticketfestival ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 5.1 worden – onder inhouding van de met Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever door Ticketfestival binnen vijf werkdagen na afloop van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven Nederlandse (bank)rekening. 

5.3. Opdrachtgever garandeert jegens Ticketfestival dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Ticketfestival betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van Ticketfestival kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker – via de Ticketshop en Ticketfestival – betalingen verricht aan Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Ticketfestival en/of Ticketfestival enerzijds en Gebruiker anderzijds. 

5.4. Opdrachtgever garandeert jegens Ticketfestival dat Opdrachtgever de rechtsgeldige eigenaar is van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan Opdrachtgever. 

6. Tarieven en betaling 

6.1. Ticketfestival brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening: 

a. kosten per via de Ticketshop verkocht Ticket; 

b. kosten voor het gebruik van door of namens Ticketfestival ter beschikking gestelde systemen, waaronder de Ticketshop, en andere (offline) software; 

c. kosten voor extra diensten. 

6.2.  De tarieven worden vermeld op de website van Ticketfestival of worden middels de Overeenkomst met Opdrachtgever nader bepaald. 

6.3. Alle genoemde tarieven, waaronder de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 6.1 sub a) van deze Algemene Voorwaarden alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft, zijn exclusief BTW. 

6.4. Ticketfestival heeft het recht de tarieven – indien daartoe aanleiding is – tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart Opdrachtgever zich op voorhand akkoord tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst. 

6.5. Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op Ticketfestival worden afgewenteld. 

6.6. Betaling van de door Ticketfestival aan Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Ticketfestival Opdrachtgever hieromtrent informeren. Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen. 

6.7. In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan Gebruiker te restitueren. 

7. Rapportage 

7.1. Ticketfestival zal desgevraagd Opdrachtgever inzicht verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Opdrachtgever. 

7.2. Ticketfestival maakt voor Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en Opdrachtgever desgevraagd inzichtelijk via het dashboard van haar betaalpartner Pay Pro (www.paypro.nl). 

7.3. Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen Ticketfestival en Opdrachtgever geschiedt digitaal, via e-mail en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Ticketfestival. 

8. Privacy en persoonsgegevens 

8.1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

8.2. Partijen zijn het erover eens dat Ticketfestival ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt.  

8.3. Opdrachtgever staat er jegens Ticketfestival voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Ticketfestival tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders. 

9. Verstrekken (bedrijfs)gegevens 

9.1. Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Ticketfestival noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht en/of de Overeenkomst en het optimaal functioneren van de Ticketshop per ommegaande aan Ticketfestival ter beschikking te stellen op een door Ticketfestival aan te geven wijze. 

10. Intellectuele eigendom 

10.1. Zowel Ticketfestival als Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Opdracht en/of de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden dan wel uit hoofde van de Opdracht en/of de Overeenkomst. 

11. Vrijwaring 

11.1. Opdrachtgever vrijwaart Ticketfestival voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

11.2. Opdrachtgever vrijwaart Ticketfestival op eerste verzoek indien Ticketfestival wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker. 

11.3. Ticketfestival is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op Opdrachtgever. 

12. Aansprakelijkheid 

12.1. Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Opdracht en/of de Overeenkomst dan wel uit deze Algemene Voorwaarden blijkt. 

12.2. Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen is Ticketfestival slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen (I) aan haar toerekenbaar zijn en aan haar schuld te wijten zijn en (II) indien de Opdrachtgever Ticketfestival zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Ticketfestival ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Eén en ander laat rechten van Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet. 

12.3. Ticketfestival is niet aansprakelijk ter zake schade en/of kosten en/of alle overige vorderingen van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Ticketfestival is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Ticketfestival lopende betalingen van Gebruikers. 

12.4. Ticketfestival is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

12.5. Ticketfestival is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen. 

12.6. Ticketfestival is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden. 

12.7. De aansprakelijkheid van Ticketfestival uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht en/of de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroep/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ticketfestival in het betreffende incident wordt uitgekeerd. Voor zover uitkering achterwege blijft, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Ticketfestival uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht en/of de Overeenkomst beperkt tot een maximumbedrag van EUR 10.000,– per kalenderjaar. 

12.8. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Ticketfestival ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen. 

Pagina-einde 

13. Beëindiging 

13.1. Ticketfestival en Opdrachtgever hebben het recht de Opdracht en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien: 

 • één der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd; 
 • één der Partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Opdracht en/of de Overeenkomst na te komen; 
 • Opdrachtgever de Ticketshop gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Ticketfestival de Ticketshop overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld; 
 • Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in de Ticketshop aan te brengen; 
 • de Ticketshop direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zeden of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting ter beoordeling is van Ticketfestival. 

14. Overmacht 

14.1. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der Partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die Partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide Partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

14.2. In de volgende gevallen komen Partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1: 

– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid zijdens Ticketfestival – wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Ticketfestival gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer; 

– in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Ticketfestival als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van ‘hackers’. 

15. Toepasselijk recht en forumkeuze 

15.1. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Ticketfestival is onderworpen aan Nederlands recht. 

15.2. De Rechtbank te Noord Nederland, vestigingsplaats Groningen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Ticketfestival kennis te nemen, met dien verstande dat Ticketfestival bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Ticketfestival kennis te nemen.