Algemene Gebruiksvoorwaarden van Ticketfestival c.q. Ticketshop te Peize, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78431719.
Bij ieder gebruik van de Ticketfestival.nl en Ticketshop zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van Ticketfestival (hierna: deze “Algemene Voorwaarden”) van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling op www.ticketfestival.nl via de Ticketshop, zoals hierna gedefinieerd verklaart de Gebruiker bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze Algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op www.ticketfestival.nl

 

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Ticketfestival: de onderneming gevestigd te Hoofdstraat 25, 9321 CD Peize;
  • Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;
  • Ticketshop: het door Ticketfestival ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;
  • Bestelling: de door Gebruiker geplaatste bestelling met Ticketshop voor één of meer tickets voor een evenement aangemaakt op www.ticketfestival.nl
  • Algemene Gebruiksvoorwaarden: de op de bestelling van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ticketfestival, ten aanzien waarvan Gebruiker verklaart deze te hebben gelezen en aanvaard;
  • Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens een derde georganiseerd evenement dat door die derde aan Gebruiker via de Ticketshop wordt verkocht;
  • Partijen: Ticketfestival en Gebruiker, ieder afzonderlijk te noemen Partij.

 

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Bestelling die Gebruikers plaatsen op www.ticketfestival.nl. Afwijken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan uitsluitend indien beide Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
2.2. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ticketfestival voor de uitvoering van een Bestelling waarvan derden door of namens Ticketfestival dienen te worden betrokken.
De Overeenkomst tussen Ticketfestival en Gebruiker wordt gevormd door deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten (verder “Overeenkomst”) en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.

 

3. Ticketverkoop
3.1. Ticketfestival.nl verkoopt Tickets in opdracht van organisatoren van evenementen, in deze overeenkomst ‘Opdrachtgever’ genoemd en verleent daarmee (bemiddelings)diensten tussen Opdrachtgever en Gebruiker en wordt nimmer partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker.
3.2. Om een ticket te bestellen moet Gebruiker zich registreren met als doel de betreffende tickets toe te kunnen zenden. De Gebruiker dient hiervoor persoonsgegevens te verstrekken. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Privacy Policy van Ticketfestival.nl van toepassing, waarnaar verwezen wordt. De verstrekking van persoonsgegevens dient alleen ter registratie voor een bepaald evenement en om de Gebruiker de bestelde tickets on-line te kunnen verstrekken. De persoonsgegevens worden voor geen ander doel verzameld en worden niet verhandeld aan derden.
3.3. De (totale) prijs van de producten staat in de Ticketshop aangegeven. U kunt in de Ticketshop betalen met Ideal, Bankcontact en Sofort. Betalingen vinden plaats via de partner Pay Pro. De verzendkosten (indien de tickets niet online kunnen worden verstuurd) komen voor uw rekening. Indien de tickets online kunnen worden verzonden worden deze verzonden naar het e-mailadres wat u hebt opgegeven.
3.4. Indien Gebruiker een ticket wil retourneren dient er ten alle tijden een aanvraag worden gedaan bij de organisator van het evenement. Na goedkeuring van de organisator zal Ticketfestival.nl en Ticketshop het bedrag van de bestelling binnen 14 dagen terugstorten. Ticketfestival.nl en Ticketshop wijst er voor de volledigheid op dat een organisator wettelijk niet verplicht is om geld terug te storten. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen onder de Wet Koop op Afstand geldt namelijk niet voor tickets.
3.5. De Bestelling van het Ticket verloopt via de website www.ticketfestival.nl c.q. de Ticketshop, waarbij Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever van als verkoper van het Ticket. Ticketfestival.nl en Ticketshop is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Ticketfestival.nl en Ticketshop en een Gebruiker, anders dan de bestelling van een ticket, betaling voor een ticket en levering van een ticket. Ticketfestival.nl en Ticketshop heeft geen enkele verantwoordelijkheid noch erkent enige verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor de duur, inhoud, zowel kwalitatief als kwantitatief van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement.
3.6. De door www.ticketfestival.nl c.q. de Ticketshop gedistribueerde tickets blijven eigendom van de Opdrachtgever en worden aan de Gebruiker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en/of www.ticketfestival.nl c.q. de Ticketshop niet is toegestaan het Ticket te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het Ticket in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook -aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is www.ticketfestival.nl c.q. de Ticketshop en/of de Opdrachtgever gerechtigd de betreffende Tickets ongeldig te maken en is de Gebruiker gehouden de daardoor ontstane schade bij de Opdrachtgever te vergoeden. Houders van ongeldige Tickets zal de toegang tot evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

 

4. Verwerking persoonsgegevens
4.1. De Opdrachtgever c.q. organisator heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden (de Gebruiker), onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
4.2. Partijen zijn het erover eens dat Ticketfestival.nl en Ticketshop ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend bij Opdrachtgever ligt.
4.3. Opdrachtgever staat er jegens Ticketfestival.nl en Ticketshop voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever heeft Ticketfestival.nl en Ticketshop gevrijwaard tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

 

5. Betalingen Tickets
5.1. Alle betalingen door Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via de Ticketshop – op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van Opdrachtgever aan Ticketfestival – worden gedaan op de bankrekening van Ticketfestival.
5.2. Opdrachtgever garandeert jegens Ticketfestival dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Ticketfestival betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van Ticketfestival kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker – via de Ticketshop en Ticketfestival – betalingen verricht aan Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Ticketfestival en/of Ticketfestival enerzijds en Gebruiker anderzijds.

 

6. Intellectuele eigendom
6.1. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de www.Ticketfestival.nl en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van www.Ticketfestival.nl. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
6.2. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming van www.Ticketfestival.nl nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van www.Ticketfestival.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van www.Ticketfestival.nl, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.
6.3. De woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van www.Ticketfestival.nl en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van www.Ticketfestival.nl.

 

7. Vrijwaring
7.1. Gebruiker vrijwaart Ticketfestival voor elke vorderingen wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over een evenement, waarvan Gebruiker tickets heeft gekocht.
7.2. Opdrachtgever vrijwaart Ticketfestival op eerste verzoek indien Ticketfestival wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
7.3. Ticketfestival is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op Opdrachtgever.

 

8. Aansprakelijkheid
8.1. Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Opdracht en/of de Overeenkomst dan wel uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijkt.
8.2. Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen is Ticketfestival slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen (I) aan haar toerekenbaar zijn en aan haar schuld te wijten zijn en (II) indien de Gebruiker Ticketfestival zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Ticketfestival ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
8.3. Ticketfestival is niet aansprakelijk ter zake schade en/of kosten en/of alle overige vorderingen van Gebruiker, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever.
8.4. Ticketfestival is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5. Ticketfestival is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.

 

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1. De rechtsverhouding tussen Gebruiker en Ticketfestival is onderworpen aan Nederlands recht.
15.2. De Rechtbank te Noord Nederland, vestigingsplaats Groningen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Gebruiker en Ticketfestival kennis te nemen.